Lid Worden

Aanmeldingsformulieren voor het lidmaatschap zijn te verkrijgen bij de secretaris/penningmeester Rudi Emmerzael, via telefoonnummer: 06-42317019.

 

Daarbij gelden de volgende statutaire regels:

A.            Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

B.            Het lidmaatschap wordt verkregen door aanvraag bij en gevolgd door het bestuur.

C.            Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid. Deze opzegging moet SCHRIFTELIJK worden gedaan aan het secretariaat en de opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

D.            Het lidmaatschap kan ook worden opgezegd door de vereniging wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen.

E.            Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de JAARLIJKSE bijdrage voor het geheel verschuldigd.

F.            De leden zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen waarvan de hoogte op de algemene ledenvergadering dient te worden vastgelegd.

 

Design by || The Promo Factory || 2011